Home  |  Diensten  |  Accountnet Online  |  Over ons  |  Klanten  |  Extra |   Nieuws Links  |  Contact  |  Brochures  | HelpdeskLogin

Uw Nederlandstalige accountant, belastingadviseur en gestor.

Voor particulieren:
Belastingaangiften, personal assistant service, post service, begeleiding bij de aankoop of verkoop van onroerend goed, testamenten, estate planning, expat service, afhandeling bij overlijden, verzekeringen,  alle gestor werkzaamheden, zoals vergunningen, NIE nummers, residentschap, gemeentelijke zaken, rijbewijs, auto invoer, vertaalwerk, juridisch advies.

Voor bedrijven:
Online-boekhoudservice elk moment van de dag op elke plaats in de wereld beschikbaar in 32 talen, alle belastingzaken, tax planning, domicilie service, oprichting van bedrijven CB, SL, SA, vaste Inrichting, eenmanszaak, vergunningen, diploma´s, businessplanning, overname van bedrijven, merkenrecht, internet services, bedrijfsadvies door ervaren deskundigen.


Vertalingen

Soms heb je iemand nodig die eenvoudig vertaalwerk kan doen, soms heb je een  beëdigd  tolk- vertaler nodig, zeker bij juridische zaken.

Spanje kent geen uitputtende regelgeving op het gebied van be
ëdigde tolken en vertalers.
Artikel 231, lid 5 van de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie (
"Ley Orgánica del Poder Judicial") bepaalt het volgende: "In mondelinge zittingen kan de rechter of de rechtbank elke persoon die de gebruikte taal kent benoemen als tolk, na het afleggen van de eed of de belofte door deze persoon."
In artikel 440 van het wetboek van strafvordering ("Ley de Enjuiciamiento Criminal") is het recht om door een tolk te worden bijgestaan vastgelegd, en in artikel 441 wordt nader gespecificeerd dat "de tolk wordt gekozen uit allen die deze titel hebben, indien deze er zijn. Indien er geen tolk beschikbaar is, wordt een docent in de desbetreffende taal benoemd, en indien deze er ook niet zijn, een willekeurig persoon die de taal machtig is."
Artikel 762, lid 8 van het wetboek van strafvordering bepaalt als volgt: "Wanneer de verdachten of getuigen de Spaanse taal niet spreken of begrijpen, wordt gehandeld in overeenstemming met de artikelen 398, 440 en 441, waarbij de benoemde tolk geen officiële titel hoeft te hebben."

De algemene regel is dat in strafrechtelijke of civiele zaken met kosteloze rechtsbijstand het ministerie van Justitie (of de autonome gemeenschappen met bevoegdheden op het gebied van justitie) de vertaler of de tolk betaalt (betalen), terwijl in civiele procedures zonder kosteloze rechtsbijstand de partij zelf de kosten van vertalers en tolken draagt.

Tolken en vertalers kunnen ook optreden in sommige bestuursrechtelijke procedures, zoals asielaanvragen.

Bovendien moeten vertaalde documenten die aan justitie moeten worden overgelegd, zijn vertaald door een be
ëdigd tolk-vertaler.

Een  be
ëdigd tolk-vertaler is iemand die krachtens een benoeming door het ministerie van Buitenlandse Zaken of een autonome gemeenschap met bevoegdheden op dit gebied beigde vertalingen kan maken of als beigde tolk kan optreden.

Alle medewerkers van Accountnet beheersen de Spaanse taal goed tot uitmuntend, temeer omdat sommige van onze medewerkers vanaf de lagere school al in Spanje verbleven en daar dus hun diploma's en andere opleiding hebben genoten.

Dat betekent, dat wij onder normale omstandigheden alle vertaalwerk en communicatie in het Spaans zelf kunnen uitvoeren.

Behalve natuurlijk wanneer de inschakeling van een be
ëdigd tolk vertaler vereist of zeer gewenst is.

In dat geval schakelen wij de aan ons kantoor verbonden  be
ëdigd tolk vertaler in, die alle vertaal en tolkwerk kan uitvoeren.