Aanbevolen
Belastingen voor NIET residenten in Spanje

Belastingen voor NIET residenten in Spanje

 

Als huiseigenaar in Spanje en nog officieel verblijvend buiten Spanje  (bijvoorbeeld Nederland), moet u toch een aantal belastingen betalen in Spanje, dat zijn:

 

  • IBI (Impuestos sobre Bienes Inmuebles)

Dit betreft de gemeentelijke onroerend goed belasting gebaseerd op de kadastrale waarde van uw eigendom (valor catastral). Het uiteindelijk te betalen bedrag verschilt van gemeente tot gemeente. Enerzijds omdat het belastingpercentage autonoom door elke gemeente wordt bepaald. Anderzijds omdat de kadastrale waarden zelf sterk kunnen verschillen, naargelang de waarde en ligging van het onroerend goed en de datum van de laatste herziening.

Deze belasting is verschuldigd door iedereen die op 1 januari van een jaar eigenaar of vruchtgebruiker van de woning was en die gedurende het jaar (vaak in de maand september) betaald moet worden.

Soms int de gemeente deze belasting rechtstreeks, maar met name in de comunidad Valencia wordt deze belasting door de “SUMA” geïnd. 

U kunt de betaling van deze belasting laten domiciliëren, zodat deze belasting automatisch betaald wordt.

 

  • Impuesto sobre no residentes (belasting voor niet residenten)

Dit betreft de “inkomstenbelasting” die ieder jaar aangegeven moet worden door o.a. huiseigenaren die hun fiscale hoofdzetel niet in Spanje hebben, maar bijvoorbeeld in Nederland of België.

Nog steeds “vergeten” vele niet-residenten deze belasting aan te geven. U krijgt namelijk geen aanslagbiljet of aangifteformulier toegezonden, maar moet uit eigen beweging, dus zelf, aangifte doen en voor betaling zorgen aan het einde van het jaar of per kwartaal als u huurinkomsten heeft.

Het beste kunt u dit aan Accountnet over laten.

Als u geen aangifte doet, zal dat vroeg of laat tot grote problemen leiden. De Spaanse fiscus is thans hard op zoek naar overtreders van deze belastingwet en legt grote aanslagen met zeer forse boetes op.

Ook bij een verkoop van uw eigendom krijgt u uiteindelijk de rekening gepresenteerd.

Als niet-resident wordt immers 3% van de verkoopprijs ingehouden, als voorschot op de verschuldigde belastingen. Er wordt nagekeken of u de meerwaardebelasting op de verkoop correct heeft betaald, maar ook deze inkomstenbelasting in de afgelopen jaren heeft aangegeven en betaald.

Zo niet, dan zal u de niet-betaalde belasting alsnog moeten betalen, vermeerderd met boetes en intresten.

Kopers moeten opletten, dat zij de hier bovengenoemde schulden niet automatisch overnemen en dus op moeten draaien voor deze kosten, boetes en achterstallige rente.

Daarom is een aankoopbegeleiding door Accountnet die al deze zaken controleert zeer aan te bevelen bij aankoop van een huis of grondstuk.

 

  • Inkomen uit verhuur 

Als huiseigenaar moet u elk kwartaal opgeven wat u verdient heeft met de verhuur van dat huis, dus inkomsten minus gemaakte kosten in verband met die huur.

Als u niet verhuurde in dat kwartaal hoeft u ook geen aangifte te doen.

 

  • De patrimoniumbelasting

Indien uw totale persoonlijke vermogen in Spanje minder dan € 500.000 bedraagt (voor niet-residenten) hoeft u geen belasting te betalen en ook geen aangifte te doen.
Hebt u een persoonlijk vermogen dat bovenstaande vrijstellingen overschrijdt, dan bent u wel onderhevig aan deze belasting.

Let op dat er in bepaalde autonome gebieden een grens van toepassing is van € 600.000,- of € 700.000,-

 

  • Inkomstenbelasting / Personenbelasting Nederland / België

Tot slot bent u, als belastingplichtige in Nederland of België (of waar dan ook ter wereld) eveneens verplicht het bestaan van uw Spaanse eigendom aan de fiscus in uw woonland te melden. In principe kan u van de (huur) inkomsten in Spanje van dat bedrag ook de in Spanje betaalde belastingen in mindering brengen. De Belgische fiscus zal 60% van dit bedrag optellen bij uw belastbaar inkomen, enkel en alleen om uw aanslagvoet te bepalen. Belastingplichtigen van Nederland dienen de “werkelijke waarde” van hun buitenlandse woning aan te geven in BOX 3 van de aangifte.

Ook als niet resident is het dus zeer verstandig om uw fiscale belangen door Accountnet te laten beheren.

U kunt direct een afspraak maken via deze link,  of eerst via onderstaand formulier nadere informatie vragen.