03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

ADMINISTRATIEVE WOORDENLIJST

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Het is belangrijk dat iedere burger (dus ook niet Spaanse burgers)  op de hoogte is van de betekenissen van verschillende begrippen die gerelateerd zijn aan de Officiële Instanties
en de begrippen die nodig zijn in relatie tot de overheid en de publieke organen. De belangrijkste vindt u terug in de hiernavolgende woordenlijst:

A)
– AA.PP.
Administraciones Públicas De afkorting die wordt gebruikt voor de Openbare Overheden.
– Acta
Notulen. Een geschreven verslag van hetgeen er tijdens een bijeenkomst of vergadering gebeurd, behandeld of goedgekeurd is.
– Acto Administrativo
Administratieve akte. Verklaring waarmee de overheidsorganen hun functies uitvoeren en waarmee rechten en plichten worden gecreëerd, gewijzigd of komen te vervallen.
– Alcalde
Burgemeester. De persoon die het Gemeentebestuur voorzit, leiding geeft aan zijn bestuur en administratie en het Gemeentehuis vertegenwoordigt volgens de bevoegdheden die hem worden toegekend door de wet.
– Apremio (procedimiento o vía de)
Dwangbevel. De procedure die de overheid toepast om een bepaalde som geld die de burger schuldig is te innen wanneer deze het verschuldigde niet vrijwillig betaalt (belastingen, boetes, etc.).
– Artº.
Afkorting voor Artikel.

B)
– Beca
Studiebeurs. Een financiële bijlage die een student kan ontvangen van de overheid om te kunnen studeren.
– Beneficiario
Begustigde. Persoon aan wie een bepaalde lening / subsidie wordt toegekend.
– BOE
Het Officiële Staatsblad (Boletín Oficial del Estado), een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen worden gepubliceerd: de goedkeuring van wetten, het aanstellen van functionarissen, etc.
– BOP
Het Officiële Blad van de Provincie (Boletín Oficial de la Provincia) een officieel blad waarin aan de burgers de belangrijkste openbare handelingen op Provinciaal niveau te kennen worden gegeven.

C)
– CC.AA.
Afkorting voor de Autonome Deelstaten (Comunidades Autónomas).
– CC.LL.
Afkorting voor Lokale Corporaties (Corporaciones Locales).
– Caducidad
Ongeldigheid. Het vervallen van een procedure door het verstrijken van een tijd die wordt voorgeschreven door de wet.
– Cédula de habitabilidad
Bewoonbaarheidverklaring .Een document dat wordt uitgegeven door de overheid en dient als bewijs dat een woning geschikt is voor bewoning.
– Censo Electoral
Het Kiezersregister. De lijst van personen die stemrecht hebben tijdens de verkiezingen.
– Citación
Dagvaarding. Formaliteit waarbij een persoon wordt opgeroepen te verschijnen ten overstaan van de Overheid of de Rechtbank.
– Comarca
Gewest. Een groepering van verschillende Gemeenten binnen dezelfde Autonome Deelstaat.
– Comisión de Gobierno Municipal
Het Gemeentebestuur. Dit is het uitvoerende orgaan dat belast is met de politieke leiding van de Gemeente. Zij wordt gevormd door de Burgemeester die tevens voorzitter is, en een aantal wethouders die door hem/haar vrijelijk zijn gekozen. Het aantal door hem aangestelde wethouders mag door 1/3 van het totale aantal binnen de Gemeente niet worden overschreden.

D)
– Días hábiles
Werkdagen. Werkdagen volgens de officiële kalender. Als er sprake is van een werkdag in de Gemeente of de Autonome Deelstaat waar de belanghebbende woonachtig is, en het een officiële vrije dag is in de plaats waar het overheidsorgaan haar zetel heeft, of omgekeerd, wordt deze dag in ieder geval als een vrije dag beschouwd.
– Día inhábil
Officiële vrije dag. Een officiële vrije dag waarop het niet geldig is procedurele of administratieve handelingen met volledige juridische geldigheid te verrichten.
– Días naturales
Kalenderdagen. Alle dagen van het jaar, inclusief de feestdagen.
– Diputado
Afgevaardigede. Lid van het Congres van Afgevaardigden. De leden van het Congres worden direct gekozen tijdens de Algemene Verkiezingen.
– Diputado Autonómico
Autonome Afgevaardigde. Lid van het Parlement van de Autonome Regering. De leden van het Parlement worden direct gekozen tijdens de Algemene verkiezingen.
– Diputado Provincial
Provinciale Afgevaardigde. Lid van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden benoemd door de politieke partijen uit de wethouders die gekozen zijn tijdens de Lokale Verkiezingen.
– Domicilio fiscal
Fiscale woonplaats. De woonplaats van een fysieke of rechtspersoon in verband met zijn verplichtingen ten opzichte van de Openbare Belastingdienst.
– Domicilio social
Maatschappelijke zetel. Het adres van een bedrijf.
– Dominio público
Openbaar bezit. De gemeenschappelijke eigendommen van de Staat, de Autonome Deelstaten, de Provincies en Gemeenten die bestemd zijn voor openbaar gebruik of openbare diensten.

E)
– Embargo
Embargo. Beslaglegging op het goed van een schuldenaar in opdracht van de rechter of de overheid met het doel over te gaan tot openbare verkoop om de schulden te betalen.
– Escritura pública
Openbare akte. Een document dat verleden wordt ten kantore van een notaris. De notaris maakt akte op van de datum en de comparanten en ratificeert hetgeen zij ten overstaan van hem hebben verklaard.

F)
– Formulario
Formulier. Een document dat de overheid ter beschikking stelt van de burgers om bezwaarschriften, verzoeken, klachten, etc. in te dienen.

I)
– Impuesto
Belasting. Verplichte belasting die wordt opgelegd aan een bepaalde persoon (direct) of dat wordt geheven op bepaalde handelingen en operaties (indirect).
– IPC
Afkorting voor Prijsindex. (Índice de Precios al Consumo). Een economische referentie die wordt gebruikt om de ontwikkeling die verschillende kapitaalgrootheden in de loop der tijd ondergaan aan te passen (bijvoorbeeld, salarissen, belastingaanslagen … ).

L)
– Legislatura
Zittingsperiode. De periode waarvoor een wetgevend lichaam wordt gekozen. In Spanje duren de zittingsperioden, zowel op nationaal, autonoom als lokaal niveau, 4 jaar. Na deze 4 jaar moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
– Litigio
Rechtsgeding. Een proces waarover de Rechtbank een vonnis uitvaardigt.

M)
– Mancomunidades
Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Dit zijn lokale instellingen. Het betreft het samengaan van deze instellingen met het doel gezamenlijk bepaalde taken uit te voeren en diensten te verlenen.  De Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden hebben een eigen rechtpersoonlijkheid en juridische bevoegdheden om hun specifieke doeleinden te vervullen. Zij worden beheerd door eigen Statuten.
– Motivación
Motivatie. Schriftelijke uiteenzetting van de motieven die ten grondslag liggen aan een besluit of handeling van de openbare overheden.

N)
– NIE
NIE Het N.I.E. nummer. (Número de Identificación de Extranjeros), fiscaal nummer voor buitenlanders.
– NIF
NIF Het N.I.F nummer, Fiscaal Identificatiernummer (Número de Identificación Fiscal) fiscaal nummer voor Spanjaarden
– Notario
Notaris. Openbaar ambtenar die bevoegd is, overeenkomstig de wetten, contracten en overige buitengerechtelijke aktes op te maken en te bekrachtigen.
– Notificación
Kennisgeving. Handeling waarbij de overheid een belanghebbende in kennis stelt van een feit of document.

P)
– Padrón Municipal de habitantes
Lijst van inwoners van de Gemeente. Een administratief register waarin alle bewoners van een Gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het feit dat burgers woonachtig zijn in de Gemeente. Ook hun gebruikelijke adres is erin opgenomen.
– Patrimonio
Patrimonium /Eigendom/. Het geheel aan goederen en rechten die toebehoren aan een fysieke of rechtspersoon.
– Personarse
Verschijnen. De handeling waarbij iemand die partij is in een juridische zaak in persoon verschijnt. Het in persoon verschijnen op een bepaalde plaats.
– Personas físicas
Fysieke personen. Een individu van het menselijke ras.
– Personas jurídicas
Rechtspersonen. Een wettelijk opgerichte instelling met rechten en plichten zoals: verenigingen, bedrijven, vennootschappen, stichtingen, etc.
– Pleno Municipal
Algemene Vergadering van het Gemeentebestuur. Het College van bestuur van een Gemeente dat wordt gevormd door alle wethouders en wordt voorgezeten door de Burgemeester.
– Prescripción
Verjaring. Een bepaalde periode waarbij als hij verstreken is, een recht, een handeling of een verantwoordelijkheid komen te vervallen. Niet te verwarren met ongeldigheid (Caducidad).
– Proceso
Proces. Een serie handelingen die wettelijk geregeld zijn en waarnaar een administratief of juridisch orgaan handelt. Synomiem van Procedure (procedimiento).
– Prórroga
Verlenging. Verlenging van een termijn.
– Publicación
Publicatie. Handeling waarbij een juridische handeling openbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt over het algemeen door publicatie in het officiële staatsblad.

R)
– R.D.
Afkorting voor Koninklijk Decreet (Real Decreto), een norm die in rang ondergeschikt is aan de Wet en die is goedgekeurd door de Regering (Gobierno de la Nación).
-Recibo
Ontvangstbewjis. Een document dat door iemand wordt ondertekend om aan te geven dat hem iets of een hoeveelheid geld is overhandigd.
– Recurso
Beroepsschrift. Het schrijven dat een persoon presenteert aan de overheid wanneer hij het niet eens is met een besluit van genoemde overheid omdat hij er nadeel van ondervindt. Als het beroepsschrift gericht is aan de persoon die het besluit genomen heeft, heet het Recurso de Reposición, en indien het gericht is aan een persoon die in hiërarchische lijn superieur is, spreekt men van een Recurso de Alzada.
– Referéndum
Referendum. Volksraadpleging aangaande politieke beslissingen van bijzonder belang.
– Registro Civil
Het Bevolkingsregister. Een administratieve dienst die belast is met het registreren, publiceren, en in een aantal gevallen, het opstellen van de aktes aangaande de burgerlijke stand, zoals geboortes, adopties, huwelijken of overlijden.
– Registro de la Propiedad
Het Eigendommenregister. Een administratieve dienst die belast is met het publiceren van aktes en overeenkomsten aangaande de rechten op onroerende goederen (woningen, lokalen, terreinen).
– Registro Mercantil
Het Handelsregister. Een administratieve dienst waar zelfstandige ondernemers en handelsgenootschappen hun oprichtingsakte en overeenkomsten laten ingeschreven.
– Representación
Vertegenwoordiging. Een handeling waarbij iemand optreedt namens en voor rekening van een ander persoon.
– Responsabilidad
Verantwoordelijkheid. Een uitdrukking die iedere verplichting tot reparatie van datgene waar schade aan is veroorzaakt omvat.

S)
– Sector público
Publieke Sector. De samenstelling van administraties en instellingen die afhankelijk zijn van de openbare overheden.
– Silencio administrativo
Administraief stilzwijgen. Wanneer de overheid niet binnen de daartoe voorgeschreven tijd een bepaalde zaak oplost spreekt men van administratief stilzwijgen. Dit administratieve stilzwijgen kan voordelige (de stellingname of het verzoek van een burger is toegestaan) of nadelige gevolgen hebben (de stellingname of het verzoek van een burger is afgewezen) Dit is afhankelijk van wat de wet in ieder specifiek geval voorschrijft.
– Subvenciones
Subsidie. Als subsidie wordt, ongeacht de benaming die men eraan geeft, iedere kosteloze bijdrage aan fysieke en rechtspersonen gezien die bedoeld is voor de ontwikkeling van een bepaalde activiteit of wanneer er sprake is van een optreden in openbaar en sociaal belang.

T)
– Tasa
Leges. Een soort belasting die geheven wordt als tegenprestatie voor een geleverde dienst, een beschikking of een publieksrechtelijke activiteit.

Wij maken graag een afspraak per telefoon, video of chat.
Voor zover mogelijk kunnen wij ook een persoonlijke afspraak bij ons op kantoor maken, echter alleen na voorafgaand overleg en tijdige reservering.

Maak daarom alstublieft zelf een afspraak voor een telefonisch, video of persoonlijk gesprek op ons kantoor op het moment dat het u schikt door HIER TE KLIKKEN.

U kunt ons dus niet bezoeken, zonder eerst een afspraak gemaakt te hebben.


Inhoudsopgave