03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

IVA / BTW

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Wie is er belastingplichtig voor de IVA ?

Alle natuurlijke of rechtspersonen, ingezetenen of niet-ingezetenen, die zelfstandige en onafhankelijke commerciële activiteiten verrichten zijn verplicht IVA-aangifte te doen.

Voor de IVA-registratie en aangifte gebruikt men in Spanje het normale belastingnummer, dat o.a. ook voor de inkomstenbelasting van toepassing is.

Waarover wordt IVA geheven ?

IVA wordt geheven over de levering van goederen, het verlenen van diensten en de invoer in het Spaanse territoir.

Wanneer de levering van goederen in Spanje plaatsvindt (m.a.w. ten tijde van koop en verkoop bevinden de goederen zich in Spanje) dan zijn deze geleverde goederen in Spanje belastbaar.

Ook het verrichten van een dienst is in Spanje belastbaar, wanneer de dienstverlener een “vaste-inrichting” in Spanje heeft.

In bepaalde situaties is niet de vestigingslocatie van de dienstverlener van belang, maar juist de locatie van de afnemer.  Het gaat hierbij o.a. om de volgende dienstverlenende beroepen: accountants, vertalers, tolken, advocaten, ingenieurs, auteursrechten, patenten, verzekeringsdiensten.

Wanneer de afnemer in bovengenoemde situatie geen vaste bedrijfsinrichting heeft in Spanje, kan het ook om zijn permanent adres in Spanje gaan, waar hij gewoonlijk woonachtig is.

Import van goederen in Spanje is in principe onderhevig aan IVA.  Hierbij dient men echter wel onderscheid te maken tussen communautaire importen (import uit EU-Iidstaten) en niet-communautaire importen (import uit niet-EU lidstaten).  Over deze laatste importen is IVA verschuldigd.

Export-transacties behoren ook tot het IVA-stelsel, maar zijn van IVA vrijgesteld middels het nultarief.

Goederen, die worden geleverd door een buitenlandse leverancier aan een in Spanje gevestigde ondernemer zijn onderworpen aan Spaanse IVA.  Wanneer de buitenlandse leverancier in Spanje niet de beschikking heeft over een vaste inrichting dan dient de IVA op deze leveringen door de Spaanse afnemer te worden betaald.  De buitenlandse leverancier van de betreffende goederen kan de voorbelasting dan wel op zijn input aftrekken.

IVA wordt geheven over het totale bedrag van de goederen en diensten inclusief alle belastingen (uitgezonderd natuurlijk de IVA).

Betreffende de invoer gaat het om de douanewaarde inclusief de belastingen en heffingen (uitgezonderd de bij de invoer in Spanje verschuldigde IVA) en de kosten van vervoer tot op de bestemmingslocatie in Spanje.

Welke goederen en diensten zijn vrijgesteld van IVA ?

1)        Vrijgestelde prestaties zonder verrekening van voorbelasting:

a)        Postale diensten
b)        Medische dienstverlening
c)        Onderwijs
d)        Financiële dienstverlening
e)        Verhuur van agrarische onroerende goederen
f)         (Her)verzekeringen
g)        Internationaal vervoer en de daarmee samenhangende diensten
h)        De verkoop van tweedehands onroerend goed

2)        Vrijgestelde prestaties met verrekening van voorbelasting:

a)        Transacties, die op dezelfde manier worden behandeld als export
b)        Goederen, die worden geleverd aan de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilia en diensten die met de levering van deze goederen samenhangen.

3)        Niet aan IVA onderworpen zijn:

–        Gratis demonstraties ten behoeve van een bedrijfspromotie
–        Diensten verleend door een werknemer in loondienst
–        De overname van een onderneming aan één verkrijger, die op zijn beurt de onderneming voortzet

Verrekening van voorbelasting

Wanneer U als ondernemer omzet realiseert, die is onderworpen aan IVA (inclusief transacties, waarover U teruggaaf kunt vragen en inclusief transacties waarvoor het nultarief geldt) dan kunt U de aan U in rekening gebrachte IVA verrekenen dan wel terugontvangen van de belastingadministratie.

Voor verrekening of terugontvangen van IVA gelden de volgende voorwaarden:

–        Ondernemer dient geregistreerd te staan
–        Het werken met correcte facturen (de voordruk van de factuur moet betrekking hebben op geleverde goederen en / of diensten
–        De ondernemer mag geen vrijgestelde prestaties verrichten

Oninbare facturen

Alleen bij failliete debiteuren of bij debiteuren bij wie surcéance van betaling is aangevraagd kan men nu reeds afgedragen IVA terugkrijgen.

Verrekening van IVA mag niet plaats vinden

–        Wanneer de goederen/diensten op de factuur niet overeenkomen met het doel van de onderneming,
–        Terzake van amusement
–        Geschenken
–        Personenvoertuigen
–        Terzake van reiskosten
–        Leveringen zonder juiste factuur

IVA-tarieven voor Spanje en de Balearen

Standaard tarief        21%
Verlaagd tarief          10%
Extra verlaagd tarief (voor eerste levensbehoeften)        4%
Nultarief: export van goederen en diensten                     0%

Inhoudsopgave