03570 Villajoyosa

Avenida País Valencia 12 baja - Alicante

Heb je een vraag?

Categorieën

Nieuwe Autonomo tarieven

Je bent hier:
< Alle onderwerpen

Advies samenvatting:

Wat zijn de nieuwe tarieven voor zelfstandigen vanaf 2023 t/m 2025

Van het huidige vaste minimumtarief van 294€ wordt een progressief systeem van 15 verschillende inkomenscategorieën ingevoerd voor de komende jaren.

Tegen het jaar 2025 zou de eigen bijdrage kunnen variëren van 230€ tot en met 590 euro.

Voordelen van de nieuwe tarieven voor zelfstandigen:

De voordelen van de voorgestelde tarievenregeling voor 2023 – 2025 zijn als volgt;

Een rechtvaardig progressief systeem

Net als bij de inkomstenbelasting of de sociale zekerheid voor werknemers geldt: hoe meer u verdient, hoe meer u betaalt.

Sterker nog, het is al lang gaande dat er om aangepaste tarieven gevraagd wordt voor zelfstandigen omdat een vast minimum tarief onrechtvaardig is .

Het is niet logisch dat een zelfstandige die 400 euro verdient dezelfe bijdrage betaald als iemand die 5000 euro verdient.

Verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen

Wist u dat het gemiddelde pensioen van zelfstandigen 59,4% bedraagt van dat van werknemers in het algemene stelsel? Dat is 794 euro in vergelijking met 1,338 euro. Bovendien zijn de uitkeringen bij ziekte aanzienlijk lager.

Dit komt omdat er 85% van de zelfstandigen een minimum bijdrage leveren. En hoewel de mogelijkheid bestaat om meer te betalen, doen slechts weinigen dat. Daarom lijkt een stijging logisch.

Betaalbaarheid van het pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel is een onbetrouwbaar gat dat zo snel mogelijk om een verandering vraagt

Redenen zoals de pandemie en de EU-eisen hebben geleid tot deze toegang van herstelfondsen

Verlaging van de tarieven voor diegenen die het minst verdienen

Volgens de administratie zal  ⅔ van de zelfstandigen (die 900 euro of minder verdienen) hiervan profiteren.

Flexibiliteit om de tarieven in de loop van het jaar aan te passen

Er is een mogelijkheid voorzien om in de loop van het jaar het bedrag 6 maal te kunnen wijzigen om zo tot een overeenstemming van de verkregen inkomsten te komen

Nadelen van de nieuwe tarieven voor zelfstandigen

Gelijkstelling aan verplichtingen zijn twee zeer verschillende werkgelegenheidsrealiteiten

Evenals de gelijkstelling van de verplichtingen voor zelfstandigen met de algemene regeling (werknemers in loondienst) waarbij de voorgestelde bijdragen bijna  28,3% uitmaken van de bijdragen voor de gemeenschappelijke onvoorziene uitgaven in de algemene regeling.

Het risico van ondernemerschap wordt niet gewaardeerd

Bij het voorgestelde nieuwe tarief voor zelfstandigen wordt geen rekening gehouden met de onzekerheid van inkomen, stress, voortdurend opnieuw moeten uitvinden, overwerk, steeds minder vakantie etc.

Evenmin wordt er rekening gehouden met de toegevoegde waarde die een zelfstandige voor de economie aandraagt als aanjagers van de bedrijvigheid en werkgelegenheid, of met het feit dat zij kunnen profiteren van collectieve arbeidsovereenkomsten of driejarige (tripartiete) overeenkomsten

Het ontmoedigdt het ondernemerschap e/o zelfstandig ondernemerschap

Het maakt een einde aan één van de wienige voordelen van het zelfstandig ondernemerschap; de flexibiliteit om te kiezen tussen meer inkomen op korte termijn of meer pensioen en uitkeringen.

Dit is iets waar zelfstandigen mee worden geconfronteerd en dit via een pensioensregeling en/of particuliere verzekering moeten regelen. Misschien zou een en ander in een algemene stemming onder zelfstandigen dit met een overweldigende meerderheid winnen

Dergelijke maatregelen zullen de aantrekkingskracht van het werken in bedrijven, in loondienst, bevorderen in plaats van een zelfstandig ondernemerschap, wat een slechte zaak is voor Spanje als het een dynamisch en een eerste klas land wil zijn

Het plaatst de 45-plussers buiten spel

Zelfstandigen boven de 45 jaar hebben het veel moeilijker om een alternatief te vinden voor het zelfstandig ondernemerschap, hetzij door in loondienst te werken, hetzij door een overheidsbaan te nemen.

Het aannemen zal moeilijker gaan

Doordat de kosten hoger zullen zijn zal het uiteraard moeilijker zijn om werknemers te contracteren

Prijsverhogingen

Om de koopkracht te behouden zal het nodig zijn de prijzen te verhogen, wat niet gemakkelijk zal zijn omdat de klanten dat niet zullen acepteren. En degenen die dat kunnen zullen de inflatie stimuleren

Meer zwartwerk

Vooral degenen die het meest verdienen zullen proberen hun inkomen binnen de perken te houden om zo hun belastingschijf niet te verhogen, maar ook onder degenen die het minst verdienen. Aangezien het tarief hoog genoeg zal zijn om de economie levend te houden.

Vertrekken van zelfstandigen naar beter belastingtechnische landen

Vooral voor degenen die via thuis kunnen werken

Werkloosheid wordt niet overwogen

Dit is een punt dat niet aan de orde is gesteld zodat men ervan uitgaat dat het een extra bijdrage zal blijven met een zeer beperkt uitkeringsrecht

Een model geïnspireerd op sterkere economieën

Het is een systeem gebaseerd op rijke, met veel industrie, wereldwijde bedrijven en waar het voor zelfstandigen gemakkelijker is om een behoorlijke omzet te halen

Bovendien is het percentage van zelfstandigen in deze landen lager:

In Duitsland 8,3%, in Zweden 9,6%, in Frankrijk 12,1% terwijl het in Spanje een 16% is.

Zelfs onder de verenigingen van zelfstandigen bestaat er geen politieke overeenkomst

Een dergelijke structurele verandering zou moeten worden goedgekeurd door de belangrijkste politieke partijen en door de verenigingen van zelfstandigen

Nadelen voor het nieuwe zelfstandigen tarief

Weinig en een lage korting voor weinigverdieners

De dalingen zijn kleiner dan verwacht. Als een zelfstandige bijvoorbeeld 750 euro verdient blijft hij 244,80 euro betalen, wat geen stimulans is om zelfstandige te worden

Als, zoals de regering zegt, tweederde van de zelfstandigen zal profiteren betekent dit dat tweederde van de zelfstandigen het minimumloon niet zal behalen

Grote stijging voor de middenklasse zelfstandigen

Het gemiddelde salaris bedroeg in 2020 in Spanje 2.038 euro bruto per maand

Een zelfstandige die na aftrek van kosten 2.038 euro per maand verdient, zal in 2027 474 euro per maand moeten gaan betalen en in 2031 596,70 euro per maand, het dubbele dus. Dit is een stijging van 3.636 euro per jaar.

Om dit inkomen van 2.038 euro te behouden zou hij dus een inkomen van 2.898 euro moeten verdienen, aangezien hij van de ene schijf naar de andere springt en een bijdragen van 860 euro per maand moet gaan betalen.

Samengevat is het duidelijk dat na analyse van de voor en nadelen van de voorgestelde nieuwe tarieven voor zelfstandigen voor de jaren 2023-2025 er op dit moment meer nadelen zijn dan voordelen.

Hoe zullen zelfstandigen vanaf 2023 bijdragen betalen?

Vergoedingen op basis van bedrijfswinsten en nieuwe aftrekposten voor algemene kosten, onder andere in het nieuwe bijdragesysteem

In 2023 treedt het nieuwe bijdrageregeling voor zelfstandigen in werking, dat geleidelijk wordt ingevoerd over een overgangsperiode van negen jaar tot 2032

Na deze periode wordt het funcioneren van het systeem geëvalueerd, eventuele noodzakelijke verbeteringen aangebracht en treedt het systeem definitief in werking.

Wat betekent het nieuwe model en hoe zullen zelfstandigen in 2023 hun bijdrage betalen?

In totaal bestaat de regeling uit 15 bijdrageschijven met een minimumbijdrage van 230 euro, dalend tot 200 euro in 2025, en een maximum van 500 euro, stijgend in drie jaar tot 590 euro.

In het huidige model bedraagt het minimumtarief 294 euro en het maximumtarief 1.266,- euro.

De belangrijkste vernieuwing van dit model is dat zelfstandigen bijdragen betalen op basis van het netto-inkomen of de nettowinst uit hun activiteit en niet op basis van een vrijwillig gekozen berekeningsbasis.

Hoe zal het nieuwe bijdrageschema voor zelfstandigen in werking treden?

Tussen 2023 en 2025 worden de belastingtarieven aangepast: de laagste tarieven (minder dan 1.300 euro netto opbrengst) gaan minder betalen, de tussenliggende tarieven (tussen 1.300 en 1.700 euro netto opbrengst) gaan hetzelfde betalen en de hoogste tarieven gaan meer betalen.

Hoe het netto inkomen van zelfstandigen berekend?

Vanaf 2023 moeten alle zelfstandigen aan het begin van het jaar een schatting van hun jaarinkomen indienen. Dit formulier wordt ingediend bij de Sociale Verzekering, waarbij deze automatisch een bijdrage zal berekenen op basis van zijn verwachte inkomen.

Om het netto-inkomen van een zelfstandige te berekenen, moet eerst het netto-inkomen van de onderneming worden berekend. Dat wil zeggen de verdiende inkomsten min de aftrekbare kosten.

Bij dit bedrag wordt de socialezekerheidsbijdrage opgeteld en vervolgens wordt er 7% van afgetrokken. In het geval van een zelfstandige onderneming wordt dit percentage niet-verantwoorde uitgaven verlaagd tot een 3%.

Dankzij de nieuwe hervorming kunnen zelfstandigen hun bijdrage tarief tot zes keer per jaar wijzigen om hun bijdrage aan te passen aan hun reële inkomen, in tegenstelling tot de vier wijzigingen die voorheen waren toegestaan.

Aan het einde van het jaar zal er een regularisatie plaatsvinden zodat de Sociale Verzekering bevestigt dat elke zelfstandige bijdragen heeft betaald overeenkomstig van zijn netto inkomen.

Als een zelfstandige bijdragen heeft betaald voor een hoger tarief dan de overeenkomstige, dan betaald de Sociale Verzekering het teveel betaalde geld terug.

In het tegenovergestelde moet de zelfstandige alsnog de verschuldigde bijdrage betalen

Vast tarief voor zelfstandigen vanaf 2023

In 2023 stijgt het vaste tarief voor zelfstandigen van 60 euro in 2022 naar 80 euro per maand. Dit vaste tarief wordt toegepast tijdens het eerste jaar van zelfstandige activiteit, ongeacht het netto inkomen. In het tweede jaar van activiteit en als hun inkomen het minimum loon (1.000 euro bruto per maand) niet overschrijdt, blijven zij een vergoeding van 80 euro betalen. Vanaf het derde jaar moet u toetreden tot het stelsel van gewone bijdragen ook al bereikt uw inkomen niet het minimumloon

Hoe ziet de nieuwe ontslagvergoeding eruit?

De nieuwe regeling voorziet in een uitkering van 50% van de wettelijke basis voor beëindiging van de activiteit, deze is gelijk aan de werkloosheidsuitkering voor een werknemer. Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moeten zelfstandigen een vermindering van 75% van hun inkomsten hebben en er geen werknemers in dienst zijn.

Indien men zelfstandige werknemers in dienst heeft moet hij gedurende twee opeenvolgende kwartalen aan deze voorwaarden voldoen en mag hij niet meer verdienen dan het interprofessioneel minimumloon (SMI).

Zelfstandigen kunnen deze uitkering ontvangen voor een periode van vier maanden t/m twee jaar zonder dat zij hun bedrijf te hoeven sluiten, zoals dat tot nu toe verplicht was.

Hoeveel onkosten kunnen zelfstandigen in mindering brengen?

De nieuwe wetgeving voert een nieuwe regeling in van 7% voor algemene uitgaven voor individuele zelfstandigen en een 3% voor zelfstandige ondernemers. Deze vermindering zal worden toegevoegd aan de reeds bestaande aftrek voor productiekosten bij de uitoefening van de activiteit.

Wij maken graag een afspraak per telefoon, video of chat.
Voor zover mogelijk kunnen wij ook een persoonlijke afspraak bij ons op kantoor maken, echter alleen na voorafgaand overleg en tijdige reservering.

Maak daarom alstublieft zelf een afspraak voor een telefonisch, video of persoonlijk gesprek op ons kantoor op het moment dat het u schikt door HIER TE KLIKKEN.

U kunt ons dus niet bezoeken, zonder eerst een afspraak gemaakt te hebben.


Inhoudsopgave