ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 DECEMBER 2019

1. GEBRUIKTE BEGRIPPEN:
1.1. Met Accountnet wordt bedoeld Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. of Accountnet Internet Media S.L., beiden vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naar Spaans recht (S.L.), beide gevestigd te 03570 Villajoyosa – Alicante – Spanje.
De hierboven genoemde vennootschappen gebruiken de volgende websites om hun diensten te verlenen of bekend te maken. Het betreft de websites
www.accountnet.info, www.accountnet.org, www.accountnetonline.com, www.spanjehelpdesk.com, www.vivaespana.info, www.yawell.com, www.casa.direct, www.ondernemeninspanje.com, en www.accountnetimedia.com. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel de genoemde websites als de betreffende vennootschappen.
1.2. Met Cliënt wordt bedoeld de opdrachtgever, welke opdracht tot het verrichten van werkzaamheden of diensten heeft gegeven.
1.3 Met factuur wordt bedoeld de rekening die opgemaakt wordt, na afronding van het werk, resp. bij het aangaan van een contract, resp. de maandelijkse verplichting tot betaling van een bedrag, welke ontstaat uit een overeenkomst aangegaan tussen Accountnet en de Cliënt.
1.4 Onder overeenkomst wordt verstaan een door Accountnet en Cliënt overeengekomen opdracht inzake dienstverlening, advisering, een abonnement, de levering van Internet- en online diensten, of het verrichten van werkzaamheden of de levering van producten.
1.5 Met Accountnet-online wordt een web applicatie bedoeld, welke een bedrijfsadministratie omvat zoals gespecificeerd in de overeenkomst van Accountnet, die gevoerd kan worden via een snelle internet verbinding, mits de Cliënt / gebruiker beschikt over de nodige apparatuur en software om met internet te kunnen werken. Cliënt is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
1.6 Met bescheiden bedoelen wij: alle door Cliënt aan Accountnet ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Accountnet vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.7 Een abonnement is een overeenkomst waarbij Accountnet zich verbind om gedurende een bepaalde periode aan de Cliënt tot wederopzegging door de Cliënt toegang te verlenen tot bepaalde niet openbaar toegankelijke gebieden van een bepaalde website, welke informatie kan bevatten in de vorm van e-boeken, bestanden welke men kan downloaden, formulieren, voorbeelden en/of een kennisbank met via internet te lezen informatie.

2. ALGEMEEN
2.1. Voor alle werkzaamheden die niet in onze tarievenlijst, zijn genoemd , zal een honorarium op uurbasis gelden zoals gemeld onder algemeen uurtarief in onze tarievenlijst. Alle tarieven zijn exclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde (BTW of IVA ).
2.2. In geval van overlijden van de Cliënt gaan zijn of haar rechten en verplichtingen automatisch over op de rechtverkrijgenden.
2.3. Alle opdrachten en contracten, zullen altijd eerst geregeerd worden door de bepalingen opgenomen in een eventuele separate schriftelijke overeenkomst en pas daarna als aanvulling onder deze algemene voorwaarden vallen. Mondelinge afspraken welke afwijken van deze algemene voorwaarden zijn nietig. De Algemene Voorwaarden vormen samen met een eventuele separate schriftelijke overeenkomst een rechtsgeldige en bindende overeenkomst tussen de Cliënt en Accountnet.
2.4. Alle informatie verstrekt door de Cliënt wordt als correct beschouwd en behoeft niet verder te worden geverifieerd door Accountnet.
2.5 Cliënt is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke Accountnet overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Accountnet te stellen.
2.6 Accountnet heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan. Voor de gevolgen van deze opschorting zoals overschrijding van deadlines, boetes, etc. is Accountnet niet aansprakelijk.
2.7 Indien en voor zover Cliënt dit verzoekt, of als Accountnet dit gewenst acht, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder 4.4
2.8. Alle handelingen van Accountnet voor iemand, die niet rechtstreeks met Accountnet een overeenkomst is aangegaan, binden Accountnet niet.
2.9. Accountnet zal haar werkzaamheden op een eerlijke en waardige wijze uitoefenen en acht zich gebonden aan de Accountnet gedragscode, waarvan de Cliënt een exemplaar heeft ontvangen of te allen tijde vanaf de website kan downloaden.

3. AANSPRAKELIJKHEID
3.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Accountnet uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of zeer grove schuld van de kant van Accountnet, is Accountnet slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
3.2 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van Cliënten of andere relaties van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Accountnet voorgeschreven zaken, materialen of software (incl. software van derden), schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Accountnet voorgeschreven andere adviseurs, dienstverleners of toeleveranciers, voor directe- of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Accountnet in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
3.3 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Cliënt verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van Accountnet-online of een andere website van Accountnet en / of de daaruit ontstane vertraging in de dienstverlening aan Cliënt.
3.4 Accountnet is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Cliënt verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Cliënt of van derden, van apparatuur van Cliënt, Accountnet of derden, of van internetverbindingen van Cliënt, Accountnet of derden.
3.5 Accountnet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels Accountnet-online of via een andere website van Accountnet, of op een andere digitale wijze bij Accountnet worden geplaatst, of anderszins wordt aangeleverd, hetzij door de Cliënt zelf hetzij door of vanwege Accountnet.
3.6 Cliënt erkent en aanvaardt dat Accountnet-online of een andere website van Accountnet nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
3.7 Indien Cliënt stukken, rapporten of aangiften ter controle heeft ontvangen en deze door de Cliënt stilzwijgend of expliciet zijn goedgekeurd voor verdere afhandeling c.q. inzending dan vervalt op dat moment elk recht op schadevergoeding ten gevolge van fouten, onvolkomenheden of verkeerde opgaven, mits Cliënt onmogelijk de fouten of onvolkomenheden in deze stukken, rapporten of aangiften had kunnen ontdekken. Accountnet aanvaardt evenmin elke vorm van aansprakelijkheid en ontkent bij voorbaat elk recht op schadevergoeding door de Cliënt voor stukken, rapporten en aangiften, welke niet door Accountnet zijn samengesteld of ingediend, maar waarvoor Accountnet bezwaar of beroep moet maken of correcties moet doorvoeren. Afwijzing of onvoldoende correctie of aanpassing door de instanties van bezwaar- of beroepschriften door welke oorzaak dan ook alsmede het niet verzorgen of verlenen van betalingsuitstel zijn Accountnet nooit aan te rekenen.
3.8 Cliënt erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor diensten of producten van Accountnet en/of Accountnet-online is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in dit artikel.
3.9 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Cliënt heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Cliënt nalaat Accountnet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 5 dagen, van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.
3.10 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Accountnet vervalt door het enkele verloop van 14 dagen na het ontstaan van de vordering, indien binnen deze termijn geen schriftelijke aangetekende melding van deze schade heeft plaats gevonden.
3.11 Ingeval er schade ontstaat omdat Accountnet haar diensten staakt in verband met niet betalen of te laat betalen, of indien Accountnet haar werkzaamheden pas heeft gestart nadat betaling op de bankrekening van Accountnet heeft plaatsgevonden, zal Accountnet nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van die staking of het later aanvangen van haar werkzaamheden of diensten.
3.12 Accountnet is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Cliënt, Accountnet of derden.
3.13 Voor zover Accountnet geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is haar aansprakelijkheid voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van een opdracht, te allen tijde uitsluitend beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Accountnet voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Accountnet uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien om welke reden dan ook de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Accountnet beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de opdracht een duurovereenkomst betreft , dan wordt het hiervoor genoemde bedrag beperkt tot maximaal 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Cliënt gefactureerde en door Cliënt betaalde bedragen, verminderd met crediteringen door Accountnet aan Cliënt in die periode. Voor zover Accountnet ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Accountnet in ieder geval beperkt is tot maximaal € 2.500,- (zegge tweeduizendvijfhonderd Euro).
3.14 Cliënt vrijwaart Accountnet voor alle vorderingen van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden door Accountnet samenhangen, in het bijzonder voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Cliënt aan Accountnet onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
3.15 Medewerkers van Accountnet zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Accountnet aansprakelijkheid van Accountnet voor de in deze artikelen bedoelde schade, of welke andere schade dan ook, te erkennen, of anderszins schuld te bekennen. Alleen de directie van Accountnet (Partner-aandeelhouders) zijn bevoegd om dergelijke schade of schuld alleen schriftelijk officieel te erkennen.

4. ADVISERING EN ADMINISTRATIEVE BEGELEIDING
4.1. Indien sprake is van advisering of een complete administratieve begeleiding of dienstverlening, dan is de vergoeding die betaald moet worden het overeengekomen honorarium voor verricht werk en geleverde diensten te verhogen met overige kosten zoals lokale leges, reiskosten of verschotten. Voor zover niet anders overeengekomen is, zullen tussentijdse prijsverhogingen van materialen of diensten van derden, alsmede algemene loonsverhogingen of andere tariefsverhogingen te allen tijde aan de Cliënt worden doorbelast.
4.2. Indien er sprake is van werkzaamheden of advies op regiebasis of als extra werk, zodat geen vast bedrag is overeengekomen, dan dient Cliënt alle gewerkte uren maal het in de tarieflijst genoemde uurtarief te betalen, te verhogen met gemaakte kosten voor gebruikte materialen, en de eventuele kosten voor lokale leges, reiskosten, verschotten of andere benodigde ondersteunende functionarissen, geassocieerde adviseurs of dienstverleners of werkzaamheden verricht door derden. Het is gebruikelijk dat Accountnet in dergelijke gevallen zal verzoeken tot betaling van een voorschot.
4.3. Indien de in artikel 4.1 en artikel 4.2 genoemde vergoedingen niet tijdig worden betaald, heeft Accountnet het recht om te besluiten om de werkzaamheden niet aan te vangen resp. stop te zetten.
4.4. Dossiers, rapporten, databases of andere geproduceerde documenten of data gegevens, blijven volledig eigendom van Accountnet totdat aan alle betalingsverplichtingen jegens Accountnet is voldaan. Accountnet heeft het recht om de teruggave van de door de Cliënt ingediende stukken, zoals bescheiden, bankstukken, facturen etc., op te schorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
4.5 Accountnet bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd, waarbij Accountnet het recht heeft om bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Cliënt, te laten verrichten door derden.
4.6 De uitvoering van de opdracht is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude of malversaties, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Accountnet daarover aan Cliënt rapporteren.
4.7 Cliënt is gehouden op eerste verzoek van Accountnet een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot aan Accountnet te voldoen voor nog te verrichten werkzaamheden dan wel zekerheid te stellen voor onbetaald gelaten facturen en voor nog te verrichten werkzaamheden.
4.8 Het honorarium van Accountnet is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Accountnet en is verschuldigd naarmate door Accountnet werkzaamheden ten behoeve van Cliënt zijn verricht.
4.9 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Accountnet gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Accountnet hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
4.10 Het honorarium van Accountnet, vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting door Accountnet aan Cliënt gedeclareerd per maand, per kwartaal of per jaar, zulks ter keuze van Accountnet. Accountnet is te allen tijde gerechtigd een eenmaal gekozen frequentie van declareren te wijzigen.
4.11 Begrotingen van het honorarium ter zake van werkzaamheden van Accountnet dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.
4.12 Tarieven voor bijvoorbeeld (belasting) aangiften en / of aankoop of verkoop begeleiding, of andere vaste tarieven, zijn gebaseerd op standaard werkzaamheden van een normale omvang. Wanneer dergelijke werkzaamheden of diensten tijdens de uitvoering niet standaard blijken te zijn, of waarvan de omvang van de werkzaamheden hoger uitkomt dan als standaard is aangenomen, zal Accountnet het aanvullende extra werk kunnen factureren of een extra voorschot kunnen vragen, zulks met opgave van de reden van de afwijking van het standaard tarief.
4.13 Adviezen verstrekt aan u zijn afhankelijk van de kwaliteit van de informatie door u of derden verstrekt en kunnen hun waarde verliezen door gewijzigde omstandigheden of wetgeving.

5. BETALING
5.1. Opdrachtgever en Accountnet kunnen de wijze of het tijdstip van afrekening in de overeenkomst schriftelijk overeenkomen.
5.2. Indien dit niet geregeld is, is de vergoeding verschuldigd op het moment, dat de factuur is afgegeven en dient te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na de datum welke vermeld is op de factuur. Periodiek terugkerende facturen met een vast afgesproken vergoeding, dienen per de eerste van die periode betaald te zijn.
5.3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens Accountnet aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, rente en kosten. Indien Accountnet werkzaamheden verricht voor Cliënten, behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende Cliënten hoofdelijk jegens Accountnet aansprakelijk voor de betaling van elkaars factuurbedragen, rente en kosten.
5.4. De opdrachtgever, aan wie schriftelijk om betaling van honoraria, courtage, kosten of verschotten is verzocht en van wie binnen 15 dagen na een daaropvolgende schriftelijke aanmaning nog geen betaling is verkregen, is aansprakelijk voor de kosten die Accountnet in en buiten rechte, ter inning van zijn vordering, moet maken met een minimum van 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag. Vanaf dat moment is tevens een maandelijkse rente van 3% per maand over die vordering verschuldigd. Vanaf het moment dat betaling op de in artikel 5.2 bedoelde vervaldag niet heeft plaats gevonden, is Accountnet gerechtigd om haar werkzaamheden of diensten met onmiddellijke ingang te staken.
5.5 Door Cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5.6. Klachten of reclames kunnen geen aanleiding zijn, tot het niet of te laat betalen van de honoraria, vergoedingen, provisies of andere onkostenvergoedingen, waar Accountnet krachtens deze voorwaarden recht op heeft.
5.7 De ingevolge een abonnement door de Cliënt verschuldigde bedragen dienen bij vooruitbetaling te worden gedaan en zijn niet restitueerbaar.
5.8. Indien een cliënt gebruik wenst te maken van een Standaard Service Abonnement, dan ontvangt de client bij betaling van de factuur een premie van 50 Euro, hetgeen neerkomt op een korting van 10% op de geldende tarieven onder de strikte voorwaarde dat client het tegoed geheel zal besteden aan werkzaamheden van Accountnet. Indien de client om welke reden dan ook zijn of haar saldo van het service contract terug betaald wenst te hebben, dan vervalt de premie en is er geen recht meer op welke korting dan ook. In dat geval zal de gehele premie verhoogd met 75 Euro aan administratiekosten (dus in totaal 125 Euro) van het saldo afgetrokken worden. Onkosten of voorschotten kunnen niet met een dergelijk Service Abonnement verrekend worden en dienen separaat betaald te worden.
5.9 Nieuwe klanten wordt een eenmalig bedrag voor het aanmaken en de opbouw van de dossiers in rekening gebracht en in voorkomende gevallen wordt ook bij het beëindigen van de relatie een bedrag voor afsluiting en overdracht van de dossiers in rekening gebracht.

6. COPYRIGHT
6.1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot Accountnet, de documentatie en handboeken en het merk Accountnet, zijn het exclusieve eigendom van Accountnet of diens licentiegever(s). Geen van de in de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze rechten aan Cliënt.
6.2. Het is Cliënt niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Accountnet of de documentatie of handboeken te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Cliënt niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Accountnet of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
6.3. Accountnet is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van (de intellectuele eigendomsrechten op) Accountnet en de documentatie of handboeken. Het is Cliënt niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
6.4 U stemt er mee in geen activiteiten te ondernemen die de dienstverlening verstoren of onderbreken. Tevens verklaart u, dat u de informatie en verstrekte diensten niet zult kopiëren, dupliceren, verveelvoudigen, doorsturen naar anderen, verkopen, verhandelen of afgeven aan derden, voor welk doel dan ook. U verklaart dat u persoonlijk verantwoordelijk bent ten aanzien van iedere inbreuk op onze auteursrechten van welke aard dan ook.

7. DATA EN PERSOONLIJKE GEGEVENS
7.1. Cliënt zal Accountnet alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Accountnet van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Accountnet nodig heeft voor de uitvoering en / of instandhouding van al haar diensten.
7.2. De gegevens die Cliënt middels Accountnet-online heeft ingevoerd of (door Accountnet) heeft laten invoeren, worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Accountnet ingeschakelde derde staat. Cliënt blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens, gedurende de looptijd van het contract, met inachtneming van het gestelde in artikel 4.4
7.3. Cliënt dient regelmatig zelf een back-up te maken van alle gegevens die middels Accountnet-online zijn ingevoerd. Accountnet is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Cliënt.
7.4. Tot 28 dagen na het einde van een overeenkomst kan Cliënt Accountnet verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem een kopie van de gegevens te doen toekomen op een digitale gegevensdrager dan wel op papier, zulks naar keuze van Accountnet.
7.5 Accountnet acht zich gebonden met de op de website gepubliceerde privacy bepalingen en -richtlijnen, waarmee de Cliënt eveneens akkoord gaat.

8. GEBRUIKSRECHT
8.1 Indien Accountnet met Cliënt een overeenkomst ten aanzien van het gebruik van Accountnet-online is aangegaan, verleent Accountnet aan Cliënt het niet-exclusieve recht om Accountnet-online te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Cliënt, voor het in de overeenkomst opgenomen aantal gebruikers en aantal administraties.
8.2 Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de opdracht tot stand is gekomen en eindigt door opzegging vanuit de Cliënt met een opzegtermijn van 3 maanden, alsmede in de omstandigheden als hieronder nader is omschreven in artikel 8.3 en de vanuit artikel 8.3. aangehaalde artikelen.
8.3 Het gebruiksrecht eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat Cliënt aan Accountnet meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn / haar betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Accountnet uit de omstandigheden moet afleiden dat de Cliënt niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wel indien in enige periode geen betaling per vervaldag heeft plaatsgevonden, of op het moment dat (de onderneming van) Cliënt de activiteiten staakt, geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe indient bij de gerechtelijke instanties, of indien gehandeld wordt in strijd met de bepalingen zoals genoemd in de artikelen 8.4, 8.5, 8.6 en / of 8.7. In deze gevallen ontstaat automatisch een te betalen schadevergoeding gelijk aan 3 maanden overeengekomen maandtermijn, onverminderd de plicht tot onmiddellijke betaling van eventuele betalingsachterstanden, verhoogd met rente en kosten.
8.4 Cliënt zal niet trachten om de Accountnet-online programma’s of templates op welke wijze dan ook te wijzigen en zal de applicatie slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
8.5 Cliënt mag niet toestaan dat Accountnet-online wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Cliënt zelf en/of haar medewerkers.
8.6 Het is Cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan Accountnet-online te gebruiken voor meer administraties, of door meer dan het aantal bij het sluiten van de Overeenkomst vermelde Gebruikers.
8.7 Het is Cliënt niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze Voorwaarden over te dragen aan derden.
8.8 Bij beëindiging van het gebruiksrecht heeft Cliënt, tot op de laatste dag van het gebruiksrecht, de mogelijkheid een audit-file en/of een back-up te maken in de formaten welke het systeem onder normale omstandigheden altijd al kon maken. Verzoeken tot aanlevering van een back-up of andersoortig bestand, zullen behandeld worden, indien de aanlevering technisch mogelijk is, zonder dat hiervoor extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dan wel aanpassingen in de programmatuur moeten worden aangebracht, en mits de Cliënt hiervoor alle werkzaamheden, handelingen en materialen betaald. Accountnet kan hiervoor een voorschot verlangen.
8.9 Accountnet is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in Accountnet-online. Accountnet zal Cliënt tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik, een en ander naar oordeel van Accountnet.
8.10 Indien het gebruiksrecht vervalt doordat er in enige periode geen betaling per vervaldag heeft plaatsgevonden, dan zal Accountnet de Cliënt van dat feit op de hoogte stellen, en de toegang tot Account Online beperken tot een “view only” status. Indien betaling van de periodieke betaling alsnog plaats vindt binnen 15 dagen, dan zal de “view only” status opgeheven worden, tegen een betaling aan administratiekosten van € 35,- per geval en per administratie. Indien binnen de hier genoemde 15 dagen geen betaling heeft plaatsgevonden, zal de toegang tot Accountnet-online geweigerd worden en kan alleen weer toegang gegeven worden , na betaling van alle incassokosten, de wettelijke rente te rekenen vanaf de eerder bedoelde vervaldatum tot het moment van betaling op de bankrekening van Accountnet, alsmede een administratievergoeding van € 75,- per geval en per administratie onder andere voor het heropenen van de database. Accountnet heeft het recht om de administraties van Cliënt te verwijderen uit het Accountnet-online systeem en verdere toegang ook in de toekomst te weigeren, indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 90 dagen na de eerder genoemde vervaldatum. Deze handeling die tot verlies van data kan leiden, kan nooit aanleiding zijn voor de Cliënt om Accountnet hiervoor aansprakelijk te stellen.
8.11 Accountnet is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging van de zijde van Accountnet.
8.12 Bij beëindiging van het gebruiksrecht zal Cliënt terstond het gebruik van Accountnet-online staken en gestaakt houden. Accountnet zal bij beëindiging van het gebruiksrecht, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Cliënt restitueren.
8.13 Cliënt zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Accountnet bij het gebruik van Accountnet-online, een en ander naar het oordeel van Accountnet. Het is Cliënt niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Accountnet.
8.14 Het is Cliënt niet toegestaan Accountnet-online te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze Algemene Voorwaarden.
8.15 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels Accountnet-online bij Accountnet heeft geplaatst.
8.16 Cliënt verplicht zich jegens Accountnet, Accountnet-online zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Accountnet aangegeven gemiddelde gebruik van Accountnet-online door andere Cliënten. Indien dit gebruik door Cliënt naar het oordeel van Accountnet significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Accountnet contact opnemen met Cliënt teneinde specifieke voorwaarden met Cliënt overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Accountnet gerechtigd om het gebruik van Accountnet-online door Cliënt zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te beëindigen.
8.17 Cliënt is verplicht de Inlog Procedure te volgen, waarbij Accountnet gerechtigd is om de Inlog Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Accountnet zal Cliënt hiervan tijdig op de hoogte stellen. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Inlog gegevens. De Inlog gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Cliënt. Cliënt en de gebruikers zijn ten aanzien van de Inlog gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Cliënt is aansprakelijk voor ieder gebruik of misbruik van zijn Inlog gegevens. Alle handelingen van de gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Cliënt.
8.18 Accountnet heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Cliënt tot Accountnet-online voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is. Cliënt staat er voor in dat de gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot Accountnet-online en de daaruit verkregen informatie, terwijl Cliënt tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de gebruikers op Accountnet-online toevoegen. De door of namens Accountnet via Accountnet-online ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat Cliënt of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.
8.19 Accountnet staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens die Cliënt middels Accountnet-online heeft ingevoerd.
8.20 Accountnet staat ervoor in dat de gegevens die Cliënt middels de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.
8.21 Accountnet onthoudt zich van het inzien van de gegevens die Cliënt middels de Web Applicatie bij Accountnet heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Accountnet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
8.22 U stemt er mee in en begrijpt, dat u er voor verantwoordelijk bent de vertrouwelijkheid van de toegangscodes horende bij de dienstverlening of het abonnement dat u gebruikt , strikt geheim te houden en deze gegevens niet aan anderen bekend te maken. U bent bekend met het feit, dat Accountnet u bij overtreding van dit artikel een schade vergoeding kan doorberekenen welke minimaal 10 maal het abonnementsgeld of de jaarlijkse dienstverlening zal bedragen.

9. GEHEIMHOUDING EN GEDRAGSCODE
9.1. Accountnet is zich er van bewust dat zij omgaat met vertrouwelijke zaken, welke ook als zodanig behandeld zullen worden.
9.2. Voor zover Cliënt met gebruikmaking van de Web Applicatie of de Accountnet-online Portal persoonsgegevens verwerkt is Cliënt daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (in Spanje AGPD).
9.3. Cliënt vrijwaart Accountnet voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Accountnet en Cliënt en/of de door Cliënt in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Accountnet mochten worden ingesteld wegens een niet aan Accountnet toe te rekenen schending van de Wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
9.4. Elk van beide partijen zal vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze informatie is verkregen.
9.5. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de vertrouwelijke informatie – indien die informatie of gegevens:
(I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
(II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
(III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
(IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
9.6. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
9.7. Partijen staan er voor in dat hun medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudings-verplichtingen nakomen.

10. GARANTIES
10.1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, geeft Accountnet geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot haar diensten of producten en wijst Accountnet hierbij alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) af.

11. KLACHTEN
11.1 Klachten kunnen alleen aangetekend schriftelijk met redenen omkleed en voor zover mogelijk met bewijsstukken ingediend worden bij Accountnet. Anderszins ingediende klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

12. LEVERTIJDEN
12.1. Alle door Accountnet opgegeven (op) levertijden zijn schattingen en afhankelijk van vaak niet te beïnvloeden factoren zoals het weer, de beschikbaarheid van materialen, digitale verbindingen en de mogelijkheid van tijdige op- of aanlevering door derden. Accountnet kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor te late oplevering.
12.2 Abonnementen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, een looptijd van twaalf maanden te rekenen vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Deze abonnementen worden telkens stilzwijgend tegen de dan geldende abonnementsprijs met een zelfde periode als de lopende verlengd, tenzij de Cliënt het abonnement schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van de voor het desbetreffende abonnement geldende opzegtermijn, doch met tenminste een opzegtermijn van 1 maand. Abonnementen welke betaald zijn via PayPal dient de Cliënt zelf via PayPal op te zeggen, aangezien PayPal geen andere opzegging kan accepteren dan van de opdrachtgever zelf.

13. OVERMACHT
13.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen en apparatuur, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Accountnet, transportproblemen en stakingen.
13.2. Indien Accountnet bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
13.3. Zodra duidelijk is dat de overmacht situatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

14. SUPPORT
14.1. Cliënt heeft recht op support, omvattende het recht op het raadplegen van documentatie en mogelijke handboeken. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend middels de Accountnet Help Desk.  Tevens heeft Cliënt recht op telefonische ondersteuning gedurende kantooruren (op Werkdagen van 9:30 uur tot 14:30 uur). De ondersteuning betreft de functionaliteit van de Accountnet-online diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.
14.2. Support omvat niet:
a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;
c) ondersteuning op locatie;
d) het op verzoek van Cliënt uitbreiden of wijzigen van de functionaliteit van Accountnet-online;
e) het converteren van bestanden;
f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Accountnet;
g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven diensten;
h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan die van Accountnet, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit Accountnet-online kan worden opgestart;
i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan Accountnet-online;
j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
k) support voor de internetverbinding;
l) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.
m) uitvoeren van accountancy diensten en adviesdiensten, die niet schriftelijk overeengekomen zijn
n) advies, begeleiding en ondersteuning bij het eigenlijke gebruik en de verwerking van gegevens in Accountnet-online
14.3. Support mag slechts worden aangevraagd door een Cliënt.
14.4. Alvorens telefonisch contact op te nemen met Accountnet voor support, is Cliënt gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen en / of vragen in te dienen via e-mail.
14.5. Indien Accountnet in opdracht van Cliënt werkzaamheden met betrekking tot de onder in dit artikel 14.2 a) tot en met n) genoemde onderwerpen verricht, zal Accountnet deze werkzaamheden, aan Cliënt apart in rekening brengen conform de alsdan bij Accountnet geldende prijzen en gemaakte kosten.
14.6. Accountnet spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot Accountnet-online.
14.7. Accountnet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot Accountnet-online (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Accountnet-online Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Cliënt jegens Accountnet met zich meebrengt. Accountnet spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Cliënt tijdig te informeren.
14.8 De Cliënt heeft toegang tot het kantoor van Accountnet en de telefonische bereikbaarheid op werkdagen van 9:30 uur tot 14:30 uur. Hoewel er na 14:30 uur nog wordt doorgewerkt aan de dossiers zijn wij niet geopend voor publiek (anders dan na een overeengekomen afspraak).
14.9 Teneinde toegang te krijgen tot de dienstverlening van Accountnet, kan u gevraagd worden om informatie over uzelf (zoals identificatie- of contactgegevens) te verschaffen. U verklaart hiermede, dat alle registratie-informatie die u aan Accountnet verstrekt altijd volledig, correct en actueel is. U gaat er mee akkoord, dat Accountnet de door u verstrekte gegevens intern mag gebruiken om u verder te informeren, dan wel dat Accountnet met deze gegevens haar werkzaamheden en dienstverlening aan u kan uitvoeren.

15. SLOTBEPALINGEN
15.1. Mocht een bepaling in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden onwerkzaam zijn of in strijd met enige wettelijke bepaling, dan blijven de overige bepalingen van het contract c.q. deze voorwaarden volledig van kracht. De onwerkzame clausule wordt dan vervangen door een inhoudelijk juiste clausule die overeenkomt met de vermoedelijke bedoelingen c.q. wens van de partijen die het economisch haalbare het dichtst benaderd.
15.2 Accountnet kan zijn rechten of plichten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een zuster- of dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op Cliënt.
15.3. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden dient via e-mail dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de overeenkomst.
15.4 Vertraging of verzuim van de zijde van Accountnet met betrekking tot het jegens de Cliënt geldend maken van enig recht dat Accountnet op grond van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de overeenkomst of Algemene Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
15.5. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Accountnet-online Diensten en / of andere diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge.
15.6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Accountnet uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, of mondelinge afspraken die niet door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig zijn ondertekend zijn nietig.
15.7. Iedere communicatie tussen Accountnet en Cliënt kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken en indien deze communicatie door de andere partij is bevestigd.
15.8 De door Accountnet opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Cliënt.
15.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mail box van Cliënt, komt dit voor risico van Cliënt, ook indien de e-mail box bij een derde is gehuisvest.
15.10. Op deze algemene voorwaarden is Spaans recht van toepassing, waarbij overeengekomen is, dat de bevoegde rechter in het district Alicante eventuele geschillen zal beslechten.
15.11. De door de partijen in de overeenkomst opgegeven adressen zijn de wettelijk juiste bezorgadressen. Eventuele adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden medegedeeld. Post wordt als bezorgd beschouwd wanneer het poststuk aangetekend naar het laatst opgegeven adres werd gestuurd, of indien een bevestigings- e-mail werd ontvangen.
15.12. Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf de in aanhef van deze voorwaarden vermelde datum en vervangen de vorige algemene voorwaarden.

Oorspronkelijke versie: 1.0 dd 1 januari 2012
Versie: 1.1 dd 1 januari 2015
Versie: 1.2 dd 1 april 2016
Deze laatste versie: 1.4 dd 1 december 2019